امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

یکی مرد جنگی

داشتن صد مخاطب عمیق، هزار برابر بهتر از داشتن یک‌ میلیون مخاطب سطحی است.

دیدگاهتان را بنویسید