امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

دیدن

گفت: می‌نویسم تا زشتیِ زیبایی و زیباییِ زشتی را ببینم.

دیدگاهتان را بنویسید