قول

به خیلی از کلمه‌های قول داده‌ام تا در نوشته‌هایم از آن‌ها استفاده کنم.

ارتباط

دیگران آنچه می‌گویی نمی‌شنوند، آنچه می‌خواهند برداشت می‌کنند.

شرط تغییر

گاهی تغییر فقط با دست‌کشیدن از بهترین دست‌یافت‌هایمان ممکن است.

پیدایشگاه

یادداشت‌های روزانه پیدایشگاه ایده‌های تازه است.

فرصت‌آفرین

هر روز به خودمان یادآوری کنیم که نوشتن فرصت‌آفرین است.

ضد ضدحال

نوشتنْ هنر حال‌کردن با ضدحال است.