امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

خاطره‌ی خاطرات

یادآوری عمیق هر خاطره به خاطره‌ی دیگری شکل می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید