امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

دفترچه‌‌ی محافظ

دفترچه‌ای داشته باشیم برای ثبت جملات مهرآمیزی که از زبان دیگران می‌شنویم.

مرور این دفترچه منجی ما در تاریکی و تنگناست.

4 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید