قدرت تغییر

اگر نمی‌توانی تغییر کنی، هیچ کار دیگری هم نمی‌توانی بکنی.