سمّی

زدن برچسب «سمّی» روی آدم‌ها غیرانسانی است. آدم‌ها گاز یا قارچ نیستند که سمّی یا غیرسمّی باشند. آدم سمّی وجود ندارد اما روابط سمّی چرا.