نظم

هر نظمی برای دوام‌‌آوردن باید گهگاهی خدشه‌دار بشود.