گوشماهی

چه کسی کلمه‌ی «گوشماهی» را ساخت؟ خود این واژه مانند شعری زیباست.