آموزگار

هر کس که یک قدم از من جلوتر است می‌تواند آموزگارم باشد.