امید به یادگیری

به خاطر ناتوانی در یک کار علاقه‌ی خودت به آن کار را زیر سؤال نبر.