خودتان را محروم نکنید

جمله‌ی کلیشه‌ای کتابخوان‌های آماتور: تا کتاب‌هایی که دارم نخوانم، کتاب جدید نمی‌خرم.

فصل تو

آیا می‌توانی به هر کتابی که می‌خوانی فصل تازه‌ای بیفزایی؟