اراده

اگر اراده‌ی خاموش‌کردن موبایلت را نداری، اراده‌ی آفریدن چیزی ارزشمند را هم نداری.

هر روز از زندگی

هر روز از زندگی می‌تواند مانند اثری هنری باشد اگر… همیشه به ادامه‌ی متفاوتی برای این جمله بیندیشیم.

معنای خلاقیت

اگر می‌خواهی با یافتن نمونه‌ی مشابهی از ایده‌ات در میان آثار موفق، خلاقانه بودن آن را تصدیق کنی، پس معنای خلاقیت و نوآوری چه می‌شود؟

هر خری

به هر خری می‌توان به چشم منبع الهام نگریست.