تعریف تازه‌کار

تازه‌کار کسی است که کارهای تازه می‌کند، حرف‌‌های تازه می‌زند و مرزهای قلمروی حرفه‌اش را گسترش می‌دهد. او شهامت تغییر دارد و در بند قواعد نمی‌ماند. تازه‌کار با کهنه‌ها آشناست و از دل کهنه‌ها حرف‌های تازه بیرون می‌کشد. من که دوست دارم همیشه در هر کاری تازه‌کار باشم و تازه‌کار بمانم.

عامل تمایز

عامل اصلی تمایز تو، روحی است که در کارهایت می‌دمی.

شانس تکرار

برای موفقیت‌های کوچکمان جشن بگیریم. اینطوری بر شانس تکرار آن‌ها می‌افزاییم.