آگاهی

دردش این است که می‌داند دردش چیست.

بیزار

چه بر سر انسان می‌آید وقتی از انسان بودن خود بیزار باشد؟