از میان یادداشت‌ها

چه زندگی چندش‌آوری خواهد بود اگر لحظه‌یی از آن صرف خوارشماری موفقیت دیگران شود.

کاش کلمه بودی

کاش کلمه بودی آنقدر با تو جمله‌های جورواجور می‌ساختیم تا این‌همه ترسناک نباشی

حرف حرف شدن

چنگ انداختم سطری سرکش را بگیرم هر واژه‌اش به سویی دوید افتادم دنبال فعل جمله ح ر ف ح ر ف شد یکی دو حرف رفتند هوا مابقی آب شدند رفتند زیر زمین جز یکی حرف آخر فعل که به سمت دره می‌‌گریخت وقتی نزدیکش شدم ته دره را به دست‌های من ترجیح داد

هراسناک

در نوشتن خیلی خودم هستم، به شکلی هراسناک.

سلیقه‌سازی

کار نویسنده‌ افتادن دنبال سلیقه‌ی دیگران نیست. نویسنده‌ی خلاق سلیقه‌سازی می‌کند.

رشد فردیت

فردیت ما در جمعی که فردیت را ارج می‌نهد شکوفا می‌شود.

اقدام

دلیل اصلی تباهی عمر انتظار ایجاد اطمینان برای اقدام است. اغلب اقدامات مؤثر به‌رغم هزار تردید صورت می‌گیرند.

اوج لذت

اوج لذت نوشتن تنها از آن کسانی‌ست که زبان برهنه‌یی دارند.

شخصیت

هر آدمی ایده‌یی بزرگ برای نوشتن است.