هدف

از هدف‌ها: یک پنجره.

تردید

برای نوشتن به تردیدهای تازه نیازمندیم.

فهرست

گاهی فقط یک فهرست تا نظم‌‌بخشیدن به بخشی از زندگی‌ات فاصله داری. 🔗 فهرست فهرست‌ها

تعهد به استمرار

تعهد به انجام مستمرِ کاری کم‌حاصل شاید به‌تدریج انگیزه‌ی استمرار در انجام کارهای پرحاصل را هم فراهم سازد.

شاید

شاید نویسنده کسی‌ست که بیش از دیگران به خاطر ناتوانی در بیان آنچه در دل دارد می‌رنجد.

شیوه‌ی برخورد

موفقیت در بسیاری از کارها تا حد زیادی در گرو شیوه‌ی برخورد ما با بازخورد منفی است.

پناهگوشه‌

نوشتن پناهگوشه‌یی است برای گریختن از روزمرگی.

ضدانتظار

انتظار فلجم می‌کند؛ حتا پست‌ترین نوع انتظار، از جمله، انتظار رسیدن پیتزا. فقط وقتی منتظر نباشم می‌توانم به کارهایم بپردازم. باید از هر نوع انتظاری بگریزم، هیجانش به زجرش نمی‌ارزد.

تجربه‌ی نازیسته

خاطره‌هایتان را بنویسید؛ حتا آن‌هایی را که هرگز تجربه نکرده‌اید.