امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

سمّی

زدن برچسب «سمّی» روی آدم‌ها غیرانسانی است. آدم‌ها گاز یا قارچ نیستند که سمّی یا غیرسمّی باشند.
آدم سمّی وجود ندارد اما روابط سمّی چرا.

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید