امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

شیوه‌ی برخورد

موفقیت در بسیاری از کارها تا حد زیادی در گرو شیوه‌ی برخورد ما با بازخورد منفی است.

دیدگاهتان را بنویسید