امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

استادانه خواندن

هر کتابی بخوان، به کتاب‌های مختلف نوک بزن، هزاران کتاب را سطحی و سرسری بخوان؛ اما علاوه بر این، یک کتاب، فقط یک کتاب را خیلی خوب بخوان، استادانه بخوان.