امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

آخرین مهلت

«دیگر وقتی برای تلف کردن نمانده.»
هر جای زندگی این حرف را به خودمان بزنیم، برنده‌ایم.

دیدگاهتان را بنویسید