امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

سختگیر باش

طبع آسان‌پسند رفتن به ژرفا و رسیدن به بلندای مهارت را دشوار می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید