امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

قدرت تغییر

اگر نمی‌توانی تغییر کنی، هیچ کار دیگری هم نمی‌توانی بکنی.

دیدگاهتان را بنویسید