امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

تعریف تازه‌کار

تازه‌کار کسی است که کارهای تازه می‌کند، حرف‌‌های تازه می‌زند و مرزهای قلمروی حرفه‌اش را گسترش می‌دهد. او شهامت تغییر دارد و در بند قواعد نمی‌ماند. تازه‌کار با کهنه‌ها آشناست و از دل کهنه‌ها حرف‌های تازه بیرون می‌کشد.

من که دوست دارم همیشه در هر کاری تازه‌کار باشم و تازه‌کار بمانم.

دیدگاهتان را بنویسید