امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

جوانی

-جوانی می‌سوزانیم آقا، جوانی.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید