امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

صریح

اگر کارت ضعیف است اما توقعت بسیار، یا توقعت را تعدیل کن یا بر کیفیت کارت بیفزا.

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید