امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

تکیده‌ی تکرار

در تکرار
تکیده می‌شوم
دست از این پنجره به پیاده‌رو نمی‌رسد
دست
یادآورِ جاودانه‌ی ناتوانی

دیدگاهتان را بنویسید