امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

بدیهیات

نوشتن از بدیهیات همیشه بد نیست، به‌شرط آنکه از بدیهیات به بدیهیات نرسی. بسیاری از بهترین مقاله‌ها از بدیهیات آغاز می‌شود و به غیربدیهیات می‌رسد.

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید