امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

گاهِ گرگ‌ومیش

همان لحظه را می‌خواهم
که نامه‌یی نوشته بودم
به صدای باران
و از اندوه نابهنگامی
و از لغزیدنم در جوی شب گفته بودم
همان لحظه را می‌خواهم
که میدانچه
وعده‌ی دیدار می‌داد
در گاهِ گرگ‌ومیش

دیدگاهتان را بنویسید