امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

دکمه سیاه

دکمه‌یی تک‌‌افتاده در دل جنگل
جعبه‌سیاه کدام پیراهنی
ای دکمه؟

دیدگاهتان را بنویسید