امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

هراس‌پا

سراپا میل شده بودم
هراس‌هام میلم کرده بودند

دیدگاهتان را بنویسید