امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

خمیازه‌ی خار

خمیازه‌ی خار
هر دم بر خیالم

دیدگاهتان را بنویسید