امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

از ناتمامی

سطرها در انتظار کتابت
زهرِ تاتمامی
در تمام رگ‌ها

دیدگاهتان را بنویسید