امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

بازیافت خویشتن در صبح بی نم

گفتی صبح را
باید با خیره شدن به چیزی
آغازید

دیدگاهتان را بنویسید