امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

کاربست کلمه

  1. چه موضوعی بهتر از کلمه برای کاربست کلمه؟
  2. هیچ چیز جز پیوندبریدگی محرک نوشتن نیست.
  3. همه می‌خواهند خودشان را از دست خودشان نجات دهند. همه از این آگاهند حتا اگر بپندارند که ناآگاهند.
  4. شنیدنِ آن‌ها که شهره‌اند به نشیدن.
  5. از این شب کاش به راه مستقیمی بود به شبی دیگر، بی‌ میانجی‌گری روز.
  6. هر آدمی روی شاخ عددی می‌‌‌گردد. از عددهای شاخدارت چه می‌دانی؟
  7. و شطح می‌بافتیم و بافتنی راه قدم‌هامان موج‌موج‌ کرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید