امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

ارجح

نوشتن خزعبل خیلی بهتر از خواندن آن است.

دیدگاهتان را بنویسید